อัพเดทข้อมูล Home School
การขอเปิดโรงเรียนอนุบาลเอกชนจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าการขอเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก การเปิดโรงเรียนอนุบาลเอกชนเป็นการขอเปิดกิจการด้านการศึกษาที่มุ่งการจัดการศึกษาให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 3 – 6 ปี ส่วนการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ Nursery เป็นการอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ 1 ขวบไปจนถึง 4 ขวบ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเปิดโรงเรียนอนุบาลเอกชน ก่อนอื่นท่านควรไปปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการจัดตั้งโรงเรียนกับกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดที่ท่านต้องการเปิดโรงเรียน ท่านควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งโรงเรียนที่จะไปเปิดว่ามีความเหมาะสมเพียงใด และอยู่ห่างจากโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่เปิดอยู่แล้วกี่กิโลเมตร โดยปกติต้องอยู่ห่างจากโรงเรียนที่เปิดอยู่แล้วไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร สำหรับความรู้เกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนอนุบาลเอกชนควรศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 1. ที่ดิน ที่ดินสำหรับตั้งโรงเรียนควรมีไม่ต่ำกว่า 1 ไร่หรือมากกว่านั้น ถ้าสร้างใหม่โดยไม่มีอาคารประกอบเลย ต้องมีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน คืออนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 มีห้องธุรการ ห้องพยาบาล ห้องสมุด (ห้องของเล่น) สนามเด็กเล่น ห้องครัว พื้นที่ตั้งควรมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อแสดงเขตของโรงเรียนและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กขณะอยู่ที่โรงเรียน ส่วนที่ดินนั้นควรเป็นที่ดินผืนเดียวกัน ผู้รับใบอนุญาตมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสัญญาเช่าไม่ต่ำกว่า 3 ปีตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง พื้นที่ต้องไม่เป็นพื้นที่ลุ่ม และไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน หากมีบ่อน้ำหรือสระน้ำอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนจะต้องล้อมรั้วไว้ให้มีความปลอดภัย สถานที่ตั้งโรงเรียนต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน ต้องมีพื้นที่ให้นักเรียนเล่นไม่น้อยกว่า 1.2 ตารางเมตรต่อนักเรียน 1 คน จะเป็นในที่ร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ และมีพื้นที่ไว้สำหรับให้นักเรียนได้พักผ่อน 2. เงื่อนไขที่มีความจำเป็น 4 ประการ ผู้ประสงค์จะตั้งโรงเรียนอนุบาลเอกชน ให้ปฏิบัติและดำเนินการตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 1) เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนพร้อมหลักสูตร ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาทั้งนี้รูปแบบและหัวข้อเรื่องในโครงการ ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด 2) ผู้เสนอโครงการต้องขอรับการรับรองมาตรฐาน กำหนดนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 3) โครงการจัดตั้งโรงเรียนผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้ว ภายใน 1 ปี ถ้าไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าโครงการนั้นสิ้นสุด 4) นอกเหนือจากหลักเกณฑ์นี้แล้ว ในการจัดตั้งโรงเรียน ผู้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเอกชนโดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย